Skip to main content

Zastosowanie terapii CAR-T w szpiczaku plazmocytowym

Szpiczak plazmocytowy (multiple myeloma, MM)

Szpiczak plazmocytowy (multiple myeloma MM) to nowotwór hematologiczny wywodzący się z plazmocytów, czyli komórek układu odpornościowego odpowiedzialnych za produkcję przeciwciał. W MM ilość plazmocytów ulega niekontrolowanemu zwiększeniu, a ich funkcja ulega zaburzeniu. Zmienione nowotworowo plazmocyty rozprzestrzeniają się w szpiku kostnym i osłabiają strukturę kości. Skutkiem choroby jest również zaburzona czynność krwiotwórcza szpiku, uszkodzenie nerek, a także występowanie częstych zakażeń. MM to choroba osób starszych. Najczęściej chorują osoby w wieku około 70 lat. Jedynie 4% chorych ma mniej niż 40 lat.

W ostatnich latach rokowanie choroby uległo poprawie ze względu na pojawienie się nowych opcji terapeutycznych, takich jak np. inhibitory proteasomu (bortezomib), leki immunomodulujące (lenalidomid, pomalidomid), a także przeciwciała monoklonalne (daratumumab, elotuzumab). Terapie te poprawiły kontrolę choroby oraz wydłużyły czas przeżycia, jednak z czasem pojawia się również oporność na leczenie, a chorzy przechodzą okresy remisji i nawroty choroby. Wciąż poszukuje się nowych form terapeutycznych, by zwiększyć skuteczność leczenia chorych na MM. Terapie genowe, w tym CAR-T, również są badane.

Terapia CAR-T w MM

Na podstawie wyników kluczowego badania KarMMA, w sierpniu 2021 r. Komisja Europejska dopuściła do obrotu terapię Abecma (idecabtagene vicleucel; ide-cel ) w oparciu o technologię CAR-T, czyli limfocyty T z chimerycznym receptorem antygenowym (CAR-T) skierowane przeciwko antygenowi dojrzewania komórek B (B-cell maturation antygen-BCMA). Białko BCMA występuje na większości komórek nowotworowych w MM, a podanie komórek CAR-T skierowanych przeciwko BCMA skutkuje zniszczeniem komórek nowotworowych. Terapia ta została dopuszczona dla chorych na MM, którzy wcześniej otrzymali co najmniej trzy linie leczenia, w tym lek immunomodulujący, inhibitor proteasomu oraz przeciwciało anty-CD38 i wykazali progresję choroby w czasie ostatniej linii leczenia. Badanie KarMMA wykazało skuteczność terapii o przewidywalnym profilu bezpieczeństwa.

Grupa badana obejmowała 128 pacjentów z nawrotowym i opornym szpiczakiem z całego świata. Odpowiedzi na leczenie były szybkie, głębokie i trwałe. Całkowity odsetek odpowiedzi (overall response rate – ORR) osiągnięto u 73% chorych. U 33% chorych osiągnięto całkowitą odpowiedź (complete response – CR).

Wcześniej, bo w marcu 2021 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała terapię CAR-T skierowaną przeciwko BCMA w Stanach Zjednoczonych, gdzie terapia ta jest dedykowana dla chorych leczonych wcześniej minimum czterema różnymi liniami leczenia.


Literatura:

  1. Idecabtagene Vicleucel in Relapsed and Refractory Multiple Myeloma. Munshi NC, Anderson LD Jr, Shah N, Madduri D, Berdeja J, Lonial S, Raje N, Lin Y, Siegel D, Oriol A, Moreau P, Yakoub-Agha I, Delforge M, Cavo M, Einsele H, Goldschmidt H, Weisel K, Rambaldi A, Reece D, Petrocca F, Massaro M, Connarn JN, Kaiser S, Patel P, Huang L, Campbell TB, Hege K, San-Miguel J: Idecabtagene Vicleucel in Relapsed and Refractory Multiple Myeloma.N Engl J Med. 2021 Feb 25;384(8):705-716. doi: 10.1056/NEJMoa2024850.
  2. FDA Approves First Cell-Based Gene Therapy for Adult Patients with Multiple Myeloma
  3. Bristol Myers Squibb Receives European Commission Approval for Abecma (Idecabtagene Vicleucel), the First Anti-BCMA CAR T Cell Therapy for Relapsed and Refractory Multiple Myeloma