Skip to main content

Trwają badania nad zastosowaniem terapii CAR-T w niekorzystnie rokującym typie glejaka

Od czerwca 2020 roku trwa badanie fazy 1 NCT04196413 nad zastosowaniem terapii CAR-T w rozlanym naciekającym glejaku mostu (diffuse infiltrating pontine glioma, DIPG) oraz innych rozlanych glejakach linii pośrodkowej z mutacją H3K27M. Są to rzadkie postacie glejaka występujące głównie u dzieci w wieku 5-10 lat.

DIPG należą do najgorzej rokujących nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN), charakteryzują się dużą złośliwością, wysokim stopniem zaawansowania w chwili rozpoznania, a także niekorzystną lokalizacją i naciekającym charakterem nowotworu, które uniemożliwiają jego radykalną resekcję. W marcu br. na łamach czasopisma Nature opublikowano manuskrypt podsumowujący dotychczasowe wyniki badania.

We wcześniejszych badaniach przedklinicznych naukowcy wykazali, że komórki glejaka z mutacją H3K27M charakteryzują się silną ekspresją disialogangliozydu GD2 i udowodnili obiecującą skuteczność przedkliniczną limfocytów T z chimerycznym receptorem antygenowym (chimeric antigen receptor, CAR) skierowanym przeciwko GD2. W opublikowanym w marcu artykule zaprezentowano doświadczenia kliniczne związane z podaniem terapii u pierwszych czterech pacjentów w wieku 5-25 lat włączonych do badania fazy 1 – trzech pacjentów z DIPG oraz jeden z rozlanym glejakiem rdzenia kręgowego z obecnością mutacji H3K27M. Celem badania jest ocena bezpieczeństwa terapii oraz określenie zalecanej dawki 2 fazy. Pacjentom podawano chemioterapię limfodeplecyjną z zastosowaniem cytarabiny i fludarabiny, a następnie komórki T GD2-CAR dożylnie w dawce 1 × 106 na kg masy ciała. Pacjenci, którzy wykazali korzyści kliniczne, kwalifikowali się do kolejnych wlewów komórek T GD2-CAR podawanych do komór mózgowych za pomocą zbiornika Ommaya. 

U trzech z czterech pacjentów po dożylnej infuzji komórek T GD2-CAR zaobserwowano zmniejszenie rozmiaru guza w badaniach radiologicznych oraz poprawę kliniczną pod postacią poprawy funkcji motorycznych kończyn, zmniejszenia nudności, zmniejszenia bólu neuropatycznego lub poprawy funkcji zwieraczy. Ponadto dokomorowe podanie drugiej dawki zapewniło dodatkowe korzyści radiologiczne i/lub kliniczne u tych pacjentów. Toksyczność związana z infuzjami była możliwa do opanowania i odwracalna dzięki intensywnej opiece wspomagającej w warunkach szpitalnych. Obserwowano zespół uwalniania cytokin (cytokine release syndrome, CRS) i neurotoksyczność związaną z komórkami efektorowymi układu immunologicznego (immune effector cell-associated neurotoxicity, ICANS), podobne do tych opisanych w innych terapiach limfocytami CAR-T. Wlewy dokomorowe wiązały się z mniejszą toksycznością ogólnoustrojową, taką jak CRS, i korelowały ze zwiększonymi poziomami cytokin prozapalnych i zmniejszoną populacją komórek immunosupresyjnych w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Opisana kohorta jest zbyt mała, aby móc wyciągać wnioski dotyczące skuteczności terapii CAR-T w DIPG oraz innych rozlanych glejakach linii pośrodkowej z mutacją H3K27M. Opisane wczesne doświadczenia z limfocytami T GD2-CAR są jednak obiecujące i wyznaczają grunt pod dalszą optymalizację tego podejścia w leczeniu śmiertelnego nowotworu OUN. Badanie kliniczne będzie kontynuowane w celu określenia optymalnej dawkowania oraz oceny skuteczności terapii.

Na podstawie: Majzner RG, Ramakrishna S, Yeom KW, Patel S, Chinnasamy H, Schultz LM, Richards RM, Jiang L, Barsan V, Mancusi R, Geraghty AC, Good Z, Mochizuki AY, Gillespie SM, Toland AMS, Mahdi J, Reschke A, Nie EH, Chau IJ, Rotiroti MC, Mount CW, Baggott C, Mavroukakis S, Egeler E, Moon J, Erickson C, Green S, Kunicki M, Fujimoto M, Ehlinger Z, Reynolds W, Kurra S, Warren KE, Prabhu S, Vogel H, Rasmussen L, Cornell TT, Partap S, Fisher PG, Campen CJ, Filbin MG, Grant G, Sahaf B, Davis KL, Feldman SA, Mackall CL, Monje M. GD2-CAR T cell therapy for H3K27M-mutated diffuse midline gliomas. Nature. 2022 Mar;603(7903):934-941. doi: 10.1038/s41586-022-04489-4. Epub 2022 Feb 7. PMID: 35130560; PMCID: PMC8967714.