Skip to main content

Terapie komórkami NK zwalczają nowotwory hematologiczne

Firma biofarmaceutyczna Nkarta Inc. ogłosiła w komunikacie prasowym, że potencjalne terapie z zastosowaniem komórek natural killer (NK) z chimerycznym receptorem antygenowym (chimeric antigen receptor, CAR), oceniane w niezależnych badań fazy I NKX101 i NKX019, są skuteczne w leczeniu nowotworów hematologicznych.

Badanie NKX101 ocenia skuteczność terapii CART-NK w nawrotowej lub opornej ostrej białaczce szpikowej (acute myeloid leukemia, AML) oraz zespołach mielodysplastycznych. Trzech z pięciu pacjentów z intensywnie leczoną AML, którzy otrzymali wyższe dawki w schemacie trzydawkowym, osiągnęło całkowitą odpowiedź (complete response, CR) z regeneracją hematologiczną. U dwóch z trzech pacjentów, którzy odpowiedzieli na terapię, uzyskano ujemną mierzalną chorobą resztkową.

Badanie NKX019 ocenia terapię CAR-NK w opornych lub nawrotowych nowotworach z komórek B. Do badania włączono dotychczas 13 pacjentów. Odpowiedź osiągnięto u pięciu z sześciu (83%) pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym, którzy otrzymali trzy dawki terapii po 1 miliard komórek. Trzech z nich osiągnęło CR. We wszystkich kohortach, oceniających dawkę wśród pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym, siedmiu z 10 (70%) chorych osiągnęło obiektywną odpowiedź, a u czterech z 10 uzyskano CR. Leczenie otrzymało również trzech pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną, jednak nie zaobserwowano żadnej odpowiedzi.

W obu badaniach nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę i nie wystąpiły zdarzenia niepożądane podobne do CAR-T jakiegokolwiek stopnia.


Na podstawie: https://ashpublications.org/ashclinicalnews/news/6369/NK-Cell-Therapies-Battle-Hematologic-Malignancies?searchresult=1