Skip to main content

Jakość życia związana ze zdrowiem u pacjentów z hemofilią B po terapii genowej fidanakogenem elaparvovec

Na łamach prestiżowego czasopisma Blood ukazało się doniesienie, które wykazało poprawę jakości życia pacjentów z hemofilią B po otrzymaniu terapii genowej fidanakogenem elaparvovec.

Obciążenie związane z leczeniem i następstwami klinicznymi hemofilii B (HB) negatywnie wpływa na jakość życia związaną ze zdrowiem (HRQoL), w tym na odczuwanie przewlekłego bólu oraz zdrowie psychiczne. Fidanacogene elaparvovec (PF-06838435, dawniej SPK-9001) to terapia genowa oparta na wektorze adenowirusowym, przenoszącym wariant genu ludzkiego czynnika IX (FIX), FIX-R338L, mający na celu umożliwienie syntezy czynnika FIX u osób z hemofilią B. Podczas spotkania American Society of Hematology (ASH) zaprezentowano doniesienie dotyczące wpływu tej terapii genowej na HRQoL u uczestników badania fazy 1/2a leczonych fidanakogenem elaparvovec.

W prezentowanym badaniu wzięło udział 15 uczestników z umiarkowanie ciężką lub ciężką hemofilią B (aktywność czynnika FIX ≤2%). Grupa ta otrzymała pojedynczy wlew fidanakogenu elaparvovec w ramach badania klinicznego fazy 1/2a (NCT02484092). Badanie trwało 52 tygodnie, po czym uczestników kwalifikowano do udziału w długoterminowym badaniu obserwacyjnym (LTFU) trwającym do 5 lat (NCT03307980). Wszystkich 15 uczestników ukończyło badanie fazy 1/2a, a 14 następnie zapisało się do badania LTFU (1 uczestnik odmówił udziału).

Uczestnicy obu badań wypełniali ocenę HRQoL, w tym kwestionariusz jakości życia w hemofilii dla dorosłych (Haem-A-QoL), wizualną skalę EQ-5D (EQ-VAS) oraz kwestionariusz zmiany poziomu aktywności co 6 miesięcy do 156. tygodnia po infuzji, a następnie raz w roku podczas badania LTFU.

Kwestionariusz Haem-A-QoL składał się z 46 pozycji odnoszących się do 10 zagadnień w celu oceny HRQoL, a wyniki poszczególne i łączny wynik wahają się od 0-100 pkt. Wysokie wyniki wskazują na duże upośledzenie HRQoL. W kwestionariuszu EQ-VAS uczestnicy oceniają swój obecny stan zdrowia w punktach końcowych od 100 (najlepszy możliwy stan zdrowia) do 0 (najgorszy możliwy stan zdrowia). W kwestionariuszu uczestnicy oceniali zmiany poziomu aktywności, czy w ciągu ostatniego miesiąca wykonywali więcej/mniej/taką samą ilość lub intensywność aktywności fizycznej. Datą graniczną danych był 2 sierpnia 2022 r.

W przypadku oceny Haem-A-QoL, średni całkowity wynik w 156. tygodniu zmniejszył się o 15,2 w porównaniu z wartością przed infuzją wektora, wskazując na poprawę HRQoL. W poprzednich badaniach wykazano, że zmniejszenie całkowitej punktacji o 7 punktów ma znaczenie kliniczne (Von Mackensen S et al, Haemophilia 2020;26:1019-30; Wyrwich KW et al, Haemophilia 2015;21:578-84). Spośród 12 uczestników z danymi w tygodniu 156, 8 z nich odnotowało spadek wyniku całkowitego o 7 lub więcej podczas każdej wizyty do tygodnia 156.

Średnie wyniki EQ-VAS były powyżej średniego wyniku wyjściowego i były konsekwentnie wyższe od wyjściowych o 7 do 8 punktów w drugim roku, co sugeruje poprawę ogólnego stanu zdrowia. W tygodniu 156, wynik EQ-VAS wzrósł od wartości wyjściowej o średnio 7,2. Wykazano, że zmiana wyniku EQ-VAS o 7 punktów ma znaczenie kliniczne (Pickard AS et al. Health Qual Life Outcomes 2007;21:5:70).

Odpowiedzi w kwestionariuszu zmiany poziomu aktywności wykazały, że większy odsetek uczestników podczas każdej wizyty zgłosił wykonywanie tej samej lub bardziej intensywnej aktywności fizycznej do 156. tygodnia niż zgłoszono na początku badania. Żaden z uczestników nie zgłosił zmniejszenia ilości lub intensywności aktywności fizycznej w 156. tygodniu.

Podsumowując, poprawa HRQoL po terapii genowej jest wskaźnikiem, że fidanacogene elaparvovec może zmniejszyć obciążenie związane z hemofilią. Co więcej, analizy te będą częścią trwającego, kluczowego badania fazy 3 BENEGENE-2, mającego na celu wykazanie skuteczności fidanacogene elaparvovec i dostarczą dodatkowych spostrzeżeń poprzez analizę drugorzędnych punktów końcowych dotyczących korzyści HRQoL dla uczestników z HB po terapii genowej fidanacogene elaparvovec.

Na podstawie: Mackensen von. S, Ducore M.J, Lindsey A.G, et al. Health-Related Quality of Life in Adults with Hemophilia B after Receiving Gene Therapy with Fidanacogene Elaparvovec: Blood (2023) 142 (Supplement 1).