Skip to main content

EMA zatwierdziła terapię genową Hemgenix w leczeniu dorosłych pacjentów z hemofilią B

W dniu 20 lutego br. Europejska Agencja ds. Leków (EMA) przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu terapii genowej Hemgenix (etranacogene dezaparvovec) w leczeniu ciężkiej i średnio ciężkiej hemofilii B (wrodzony niedobór czynnika IX) u osób dorosłych.

W trwającym badaniu klinicznym, terapia Hemgenix zmniejszyła częstość rocznych krwawień u pacjentów po jednorazowej infuzji dożylnej w skutek dostarczenia funkcjonalnego genu, którego produktem jest brakujący u chorych na hemofilię B czynnik IX. Czynnik IX jest niezbędny do prawidłowego krzepnięcia krwi.

Hemgenix stanowi pierwszą, zatwierdzona terapia genowa dla hemofilii B w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

„Zatwierdzenie terapii genowej Hemgenix w Europie to kwintesencja nauki dostarczającej lek, który naszym zdaniem może zmienić paradygmat leczenia zarówno dla osób żyjących z hemofilią B, jak i dla pracowników służby zdrowia, którzy ją leczą” – powiedział dr Bill Mezzanotte, szef działu badań i rozwoju oraz dyrektor medyczny firmy CSL. „Hemgenix i nasza współpraca z firmą uniQure podkreślają obietnicę CSL dotyczącą poszukiwania, rozwijania oraz dostarczania przełomowych innowacji w sytuacji, kiedy pacjenci mogą na tym skorzystać, szczególnie w chorobach, które dobrze znamy, takich jak hemofilia B”.

Osoby żyjące z hemofilią B wymagają obecnie trwającego całe życie leczenia dożylnymi wlewami czynnika IX w celu utrzymania jego wystarczającego poziomu, co może mieć znaczący wpływ na jakość ich życia i samopoczucie. Według Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) istnieje „niezaspokojona potrzeba medyczna w zakresie nowych podejść terapeutycznych, które mogłyby uwolnić pacjentów od obciążenia częstymi wlewami lub epizodycznie w momencie wystąpienia zdarzenia krwotocznego”.

Decyzja EMA jest następstwem pozytywnej opinii CHMP z grudnia 2022 r., wydanej na podstawie wyników kluczowego badania HOPE-B, największego jak dotąd badania terapii genowej w hemofilii B. Wyniki te dowiodły, że pacjenci z hemofilią B leczeni produktem Hemgenix wykazali stabilny i trwały wzrost średniego poziomu aktywności czynnika IX (ze średnią aktywnością czynnika IX na poziomie 36,9%), co doprowadziło do skorygowanego rocznego wskaźnika krwawień (ABR) zmniejszonego o 64%. Po infuzji produktu Hemgenix 96% pacjentów zaprzestało rutynowej profilaktyki czynnika IX, a średnie zużycie czynnika IX zostało zmniejszone o 97% w 18 miesiącu po leczeniu, w porównaniu z okresem wiodącym.

W analizie 24-miesięcznej badania HOPE-B nadal wykazywano trwały i wytrzymały efekt działania preparatu Hemgenix. W warunkach klinicznych leczenie jest ogólnie dobrze tolerowane, bez poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem.

„Ta aprobata oznacza ważny krok naprzód w leczeniu hemofilii B, który może mieć przełomowe znaczenie dla osób osłabionych przez krwawienia do mięśni, stawów i narządów wewnętrznych, zmniejszając obciążenie związane z trwającymi całe życie dożylnymi wlewami produktów zawierających czynnik IX”, powiedział profesor Wolfgang Miesbach, kierownik działu zaburzeń krzepnięcia w Centrum Kompleksowej Opieki, Szpital Uniwersytecki we Frankfurcie. „Dane z badania HOPE-B wykazują potencjał Hemgenix w zakresie usunięcia konieczności rutynowej profilaktyki, poprzez zapewnienie trwałej aktywności czynnika IX, a także poprawę wyników krwawienia i jakości życia osób z hemofilią B”.

„Nasze założenia w CSL Behring są proste – ratować i poprawiać jakość życia – i osiągamy to poprzez życie zgodne z podstawowymi wartościami, jakimi są skupienie na pacjencie, innowacyjność, integralność, współpraca i najwyższa wydajność” – skomentował Lutz Bonacker, Senior Vice President i General Manager of Commercial Operations Europe, CSL Behring. „Zatwierdzenie Hemgenix w Europie jest kamieniem milowym dla społeczności pacjentów chorych na hemofilię B. Teraz musimy pracować nad tym, aby jak najwięcej uprawnionych pacjentów w całej Europie miało dostęp do tego innowacyjnego leczenia. Jesteśmy w pełni zaangażowani we współpracę z płatnikami i innymi interesariuszami, aby to osiągnąć.”Komisja Europejska ma uprawnienia do zatwierdzania leków dla państw członkowskich UE, a także w krajach EOG – Islandii, Norwegii i Liechtensteinie.

Hemgenix został zatwierdzony przez FDA (Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków) w listopadzie 2022 roku. Wieloletni rozwój kliniczny Hemgenix był prowadzony przez firmę uniQure (Nasdaq: QURE), a sponsorowanie badań klinicznych przeszło na firmę CSL po tym, jak udzieliła ona licencji na globalne prawa do komercjalizacji leczenia. W Wielkiej Brytanii Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Ochrony Zdrowia (MHRA) analizuje obecnie wniosek CSL dotyczący Hemgenix.

Informacje o hemofilii B

Hemofilia B jest zagrażającą życiu rzadką chorobą. Osoby cierpiące na tę chorobę są szczególnie narażone na krwawienia w stawach, mięśniach i narządach wewnętrznych, co prowadzi do bólu, obrzęku i uszkodzenia stawów. Obecne leczenie umiarkowanej lub ciężkiej hemofilii B obejmuje trwające całe życie profilaktyczne wlewy czynnika IX w celu tymczasowego zastąpienia lub uzupełnienia niskiego poziomu czynnika krzepnięcia krwi.

Informacje o terapii genowej Hemgenix

Hemgenix to terapia genowa oparta na wirusie adenozynowym 5 (AAV5), podawana jednorazowo pacjentom z hemofilią B o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu. Wektor AAV5 przenosi naturalnie występujący wariant genu czynnika krzepnięcia IX aby zwiększyć jego poziom we krwi, a tym samym ograniczyć epizody krwawienia.

Informacje o badaniu HOPE-B

Kluczowe badanie III fazy HOPE-B jest trwającym, wielonarodowym, otwartym, jednoramiennym badaniem oceniającym bezpieczeństwo i skuteczność preparatu Hemgenix. Grupa 54 dorosłych pacjentów z hemofilią B, sklasyfikowanych jako osoby z rozpoznaniem umiarkowanie ciężkiej lub ciężkiej hemofilii B i wymagających profilaktycznej terapii zastępczej czynnikiem IX, zostało włączonych do prospektywnego, sześciomiesięcznego okresu obserwacyjnego, podczas którego kontynuowali oni dotychczasową standardową terapię w celu ustalenia wyjściowego rocznego wskaźnika krwawień (ABR). Po sześciomiesięcznym okresie wstępnym pacjenci otrzymali pojedyncze dożylne podanie Hemgenix w dawce 2×10^13 gc/kg. Pacjenci z istniejącymi wcześniej przeciwciałami neutralizującymi (NAbs) wobec AAV5 nie zostali wykluczeni z badania. W sumie 54 pacjentów otrzymało pojedynczą dawkę Hemgenix w badaniu głównym, a 53 pacjentów ukończyło co najmniej 18-miesięczną obserwację. Pierwszorzędowym punktem końcowym w głównym badaniu HOPE-B był 52-tygodniowy wskaźnik krwawień (Annual Bleeding Rate – ABR) po osiągnięciu stabilnej ekspresji czynnika IX w porównaniu z sześciomiesięcznym okresem wstępnym. W przypadku tego punktu końcowego ABR mierzono od siódmego do 18 miesiąca po infuzji, co zapewniało, że okres obserwacji reprezentował stabilną ekspresję transgenu czynnika IX.

Wyniki kluczowego badania HOPE-B wykazały, że Hemgenix wytworzył średnią aktywność czynnika IX na poziomie 36,9 IU/dL w 18 miesiącu po infuzji. W 24-miesięcznej obserwacji aktywność czynnika IX utrzymywała się na stałym poziomie 36,7 IU/DL. Po sześciomiesięcznym okresie wstępnym po infuzji, skorygowany roczny wskaźnik krwawień (ABR) (1,51) dla wszystkich krwawień został zmniejszony o 64 procent (p=0,0002), a dla wszystkich krwawień leczonych czynnikiem IX został zmniejszony o 77 procent (3,65 do 0,83; p<0,0001) w okresie od 7 do 18 miesiąca. Od 21 dnia do miesięcy od 7 do 24, 52 z 54 (96,3%) leczonych pacjentów pozostawało wolnych od ciągłej rutynowej profilaktyki czynnikiem IX. Średnie zużycie terapii zastępczej czynnikiem IX zmniejszyło się istotnie o 248 392,6 j.m./rok/pacjenta (96,52%; 1-stronne p< 0,0001) w okresie od 7 do 24 miesiąca po leczeniu produktem Hemgenix w porównaniu ze standardową rutynową profilaktyką czynnika IX w okresie wstępnym.

Dalsze analizy wykazały, że nie było klinicznie istotnej korelacji pomiędzy wyjściowym poziomem AAV5 NAb u pacjentów a aktywnością czynnika IX.

Nie zidentyfikowano żadnych poważnych działań niepożądanych. Jeden zgon z powodu urosepsy i wstrząsu kardiogennego u pacjenta w 65 tygodniu po podaniu dawki został uznany przez badaczy i sponsora firmy za niezwiązany z leczeniem. Poważne zdarzenie niepożądane w postaci raka wątrobowokomórkowego zostało uznane za niezwiązane z leczeniem produktem Hemgenix dzięki niezależnej charakterystyce molekularnej guza i analizie integracji wektorów.

Informacje o firmie CSL

CSL jest wiodącą globalną firmą biotechnologiczną z dynamicznym zasobem leków ratujących życie, w tym leków stosowanych w leczeniu hemofilii i niedoborów odporności, a także szczepionek zapobiegających grypie. Od początku naszej działalności w 1916 r. kierujemy się ideą ratowania życia przy użyciu najnowszych technologii. Dziś CSL – w tym nasze trzy firmy: CSL Behring, CSL Seqirus i CSL Vifor – dostarcza ratujące życie produkty pacjentom w ponad 100 krajach i zatrudnia 30 000 osób. Nasze wyjątkowe połączenie siły handlowej, koncentracji na badaniach i rozwoju oraz doskonałości operacyjnej pozwala nam identyfikować, opracowywać i dostarczać innowacje, aby nasi pacjenci mogli żyć pełnią życia.

Aby poznać inspirujące historie, odwiedź stronę CSLBehring.com/Vita i śledź nas na Twitterze.com/CSL. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.csl.com.

Na podstawie: First Gene Therapy for Hemophilia B, CSL’s HEMGENIX®, Approved by the European Commission. CISION PR Newswire Feb. 2023